Privacy

Privacy statement


De Vries & Partners Accountants en Adviseurs


Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van jou zelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld jouw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
•    NAW-gegevens;
•    Functie contactpersonen;
•    Geboortedatum en –plaats;
•    Geslacht;
•    Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
•    Kopie identiteitsbewijzen;
•    Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
•    Pasfoto (alleen indien strikt nodig! Bijvoorbeeld voor personeelsdossier);
•    Leeftijd;
•    Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
•    Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
•    Bankrekeningnummer;
•    Gegevens over jouw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaattype.  


Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarbij we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in jouw belang zijn, zoals:

•    Communicatie en informatievoorziening;
•    Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
•    De verbetering van onze diensten;
•    Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om je reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor jou van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met je opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.
 
In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we jou daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van jouw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij je daar eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.


Cookies

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna ‘cookies’ genoemd):
functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;

•    Analytics cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;

•    Overige cookies: gebruikt om het aanmelden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) mogelijk te maken.

Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer jij hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: onze websites werken niet optimaal wanneer je niet instemt met het gebruik van cookies.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van jouw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende jouw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of deze zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden jouw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.


Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij jouw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.


Wij zullen in geen enkel geval jouw persoonsgegevens zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Bewaartermijnen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf Doelen van en grondslagen voor de verwerking). Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.


Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien je hier prijs op stelt, lichten wij je graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.


Jouw rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou hebben (dit is uiteraard niet het geval wanneer dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien je dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) van de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij jou, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor je persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
 
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we jou hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als jij hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Jouw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, dat betekent dat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Met Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst, jouw IP-adres wordt gemaskeerd en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.
 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen jou met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht je echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is K.H. Ruiter.

 

Top <h4>dvpaa.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/meer-rendement/">Meer rendement</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/mkb/">Midden & Klein Bedrijf (MKB)</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/landbouwmechanisatiebedrijven-lmb/">Landbouwmechanisatiebedrijven (LMB)</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/diensten/">Diensten</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/team/">Team</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/over-ons/">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/inloggen/">Inloggen</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/vestiging-lemmer/">Vestiging Lemmer</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/vestiging-steenwijk/">Vestiging Steenwijk</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/contactformulier/">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/klokkenluidersregeling/">Klokkenluidersregeling</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/klachtenregeling/">Klachtenregeling</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/privacy/">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/overzicht/">Landingspagina's</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/lmb-accountant/">LMB-Accountant voor meer rendement</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/contactformulier-lmb/">Contactformulier LMB</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/financieel-verantwoord-ondernemen/">Financieel Verantwoord Ondernemen</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/goed-plannen-is-goed-besparen/">Goed plannen is goed besparen</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/prinsjesdag-vol-verwachting-klopt-ons-hart/">Prinsjesdag, vol verwachting klopt ons hart</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/wijziging-renteafspraken-krediet-rabobank/">Wijziging renteafspraken krediet Rabobank</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/prinsjesdag-belastingplannen-het-d-woord/">Prinsjesdag, belastingplannen, het D-woord</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/dure-auto-s-rijden-of-eerder-stoppen-met-werken/">Dure auto\'s rijden of eerder stoppen met werken?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/dividendbelasting-afschaffing-gaat-niet-door-hoe-dan-wel-minder-belasting-betalen/">Dividendbelasting afschaffing gaat niet door, hoe dan wel minder belasting betalen?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/uw-winkelpand-als-pensioen-of-als-molensteen/">Uw winkelpand als pensioen of als molensteen?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/investeren-voor-de-onderneming-of-voor-belastingaftrek/">Investeren, voor de onderneming of voor belastingaftrek?</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/articles/test/">test</a></li> <li><a href="https://www.dvpaa.nl/rel/landbouwmechanisatiebedrijf/">landbouwmechanisatiebedrijf</a></li> </ul>